Program Treningu Indywidualnego dla zawodników

Brain Training Academy®

Nieszablonowość, kreatywność, myślenie poza schematami, nieprzewidywalność to atrybuty zawodników przyszłości. System treningowy BTS daje zawodnikom możliwość dodatkowej pracy, która wykracza poza przyjęte ramy treningowe. Dzięki dodatkowym programom rozwoju, bodźcom treningowym, treningu funkcji poznawczych z wykorzystaniem ruchu, a także szczególnemu zwróceniu uwagi na mentalny rozwój zawodników, dajemy zawodnikom szansę na holistyczny rozwój.

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dotyczy sklepu prowadzonego przez Brain Training System sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nad Stawem 32/6

 2. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z niniejszego Regulaminu, jest on skierowany zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.braintrainingsystem.pl.

 4. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 5. Przed przystąpieniem do korzystania przez Usługobiorcę z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, niezbędne będzie zaakceptowanie treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe sformułowania, należy je rozumieć następująco:

  1. Klient:
   1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;

 1. osoba prawna;

 2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  1. Usługobiorca:
   1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;
   3) osoba prawna;
   4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
   – korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.

  2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  3. Towar/Produkt– produkty udostępnione przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,dane adresowe

  4. Sprzedawca lub Usługodawca – Brain Training System sp. z o.o. 44-151 Gliwice ul. Nad Stawem 32/6 NIP 631 269 71 78, Regon 388885704, KRS  0000899808

  5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  6. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem: www.braintrainingsystem.pl

§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE I KORZYSTANIE Z USŁUG

Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące usługi elektroniczne (zwane „Usługami Elektronicznymi”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

 1. Konto – usługa polegająca na ustaleniu indywidualnego oznaczenia Usługobiorcy (login) i hasła oraz umożliwieniu Usługobiorcy dostępu i przekazania Usługodawcy dostępu do zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym następnie gromadzone są informacje podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

  1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Konto: wymaga przeprowadzenia procedury rejestracji, na którą składają się: wypełnienie formularza, kliknięcie przycisku „zarejestruj się” lub złożenie Zamówienia, złożenie oświadczenie akceptującego Regulamin (za pośrednictwem okienka zgody poprzez zaznaczenie „x”), złożenie oświadczenia akceptującego Politykę Prywatności wraz z Polityką Cookies (za pośrednictwem okienka zgody poprzez zaznaczenie „x”), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z działalnością Sklepu Internetowego (za pośrednictwem okienka zgody poprzez zaznaczenie „x”).

  2. W momencie kliknięcia przycisku „zarejestruj się”, zawierana jest umowa o świadczenie usługi. Wypełniając formularz Usługobiorca podaje swoje dane: imię i nazwisko (firma), adres/siedziba (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz indywidualne hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  3. Konto jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy, aby usługa przestała być świadczona, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@braintrainingsystem.pl

  4. uzyskanie przez Usługobiorcę dostępu do nieodpłatnych treści wymaga rejestracji poprzez Konto, natomiast celem uzyskania dostępu, a następnie pobrania nieodpłatnych treści konieczne jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy albo wypełnienie formularza kontaktowego w witrynie.

 2. Zamówienie – usługa dostępna we wszystkie dni robocze (tj. poza niedzielami i dniami wolnymi od pracy), 24 godziny na dobę, umożliwiającą za pośrednictwem Konta lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym, złożenie Usługodawcy zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz ustalenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

  1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem interaktywnego formularza w Sklepie Internetowym. Usługobiorca rozpoczyna procedurę składania zamówienia poprzez dodanie pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Po skompletowaniu zamawianych Produktów, Usługobiorca poprzez kliknięcie w pole „Kupuję i płacę” jednocześnie kończy procedurę składania zamówienia i od tego momentu nie może już edytować swojego zamówienia.

  2. Usługa Zamówienie wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności.

  3. Usługa Zamówienie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania Zamówienia do Usługodawcy.

 3. Newsletter – usługa umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

  1. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej, kliknięcia w pole „Zapisz się” oraz potwierdzenia rozpoczęcia świadczenia usługi poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

  2. Usługa Newsletter jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy, aby usługa przestała być świadczona, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:niezbednikemigranta@gmail.com

 4. Usługodawca wskazuje następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. laptop, komputer, inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu);

  2. dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

  3. dostęp do przeglądarki internetowej: Google Chrome, Opera GX, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

 5. Każdy Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

 6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 8. W związku ze świadczeniem usług opisanych powyżej oraz działaniem Sklepu Internetowego (które nie dotyczą reklamacji kupowanych Produktów) możliwe jest zgłaszanie Zleceniodawcy reklamacji w następujący, przykładowy sposób:

  1. pisemnie na adres: Brain Training System sp. z o.o. 44-151 Gliwice ul. Nad Stawem 32/6

  2. drogą mailową: kontakt@braintrainingsystem.pl

Aby ułatwić rozpoznanie reklamacji prosimy o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, daty wystąpienia problemu, czego żąda Usługobiorca oraz w jaki sposób można się z Usługobiorcą skontaktować. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia w tym trybie stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach zawartych w Zamówieniu. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie opisanym w Regulaminie.

  2. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatki (ceny brutto). Sumaryczna cena zakupu Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, jest podawana Klientowi w trakcie składania Zamówienia i przed jego potwierdzeniem (kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”) jest podawany łączny koszt, jaki będzie ponosił Klient w związku z zawieraniem Umowy Sprzedaży.

  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie lub nieprzyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  4. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana i udostępniana poprzez umożliwienie dostępu do treści Regulaminu w Sklepie Internetowym, przesłanie wiadomości e-mail opisanej w ust. 3 powyżej oraz w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz dokonaniu płatności przez Klienta Sprzedawca przekazuje w terminie 2 dni roboczych Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji i dostawy Towarów pod wskazany podczas Zamówienia adres.

§ 4. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

  2. płatność elektroniczna za pomocą karty płatniczej : Visa, MasterCard

  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy płatniczej Stripe, Przelewy24.pl lub PayPal

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera metodę dostarczenia faktury: Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu i przesyłanie ich na wskazany adres e-mail albo na dostarczenie faktury drogą pocztową na wskazany przy składaniu zamówienia adres.

§ 5. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów do Klienta nastąpi przez Dostawcę na adres wskazany w Zamówieniu po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o Zamówieniu.

 2. Za prawidłową Dostawę Towarów wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

 3. Dostawca realizuje Zamówienie w terminie 7 dni roboczych.

 4. Początek biegu terminu Dostawy Towarów do Klienta rozpoczyna się od dnia przekazania informacji o Zamówieniu przez Sprzedawcę Dostawcy.

 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać

§ 6. REKLAMACJE PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta za wady Produktu wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane będą przez Dostawcę.

 3. Możliwe jest zgłaszanie reklamacji Produktów w następujący, przykładowy sposób:

  1. pisemnie na adres: Brain Training System sp. z o.o. 44-151 Gliwice ul. Nad Stawem 32/6

  2. drogą mailową: kontakt@braintrainingsystem.pl

 4. Aby ułatwić rozpoznanie reklamacji Klient proszony jest o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, daty wystąpienia problemu, czego żąda Usługobiorca oraz w jaki sposób można się z Usługobiorcą skontaktować, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia przesyłki załączenie protokołu szkody o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu.

 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Dostawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 6. Brak ustosunkowania się Dostawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 7. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z tytułu reklamacji lub rękojmi powodujących konieczność zbadania Produktu, Klient zostanie wezwany do przekazania Produktu Dostawcy na jego adres siedziby: Webflow Ltt z siedzibą 8 Willow Crescent Staplehurst TN12 0QS Wielka Brytania. Powyższa procedura nie ma wpływu na bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji Klienta i nie narusza uprawnień wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego.

 8. Reklamacje złożone przez Klienta bezpośrednio do Sprzedawcy nie będą rozpatrywane i zostaną przez Sprzedawcę przekazane Dostawcy co może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na przykład:

  1. w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organów administracji publicznej, np. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  2. w siedzibach oraz na stronach internetowych organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

  3. w siedzibach oraz na stronach internetowych stałych polubownych sądów konsumenckich.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY- POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia przez Dostawcę Produktu konsumentowi.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

    1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (przedsiębiorców).

    2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Spory sądowe pomiędzy Sprzedawcą a przedsiębiorcami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, przy czym w sytuacji zmiany Regulaminu:

  1. w zakresie usług o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;

  2. w zakresie Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie mogą naruszać umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1- wzór odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data odbioru towarów(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić